E N • K O   2 0 1 2   –   ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

• SCHIZOFRÉNIA EURÓPSKEJ ENERGETIKY – OBNOVITEĽNÉ ZDROJE, JADROVÁ ENERGETIKA, SMART GRIDS… – KONFLIKT ALEBO PARTNERSTVO? •
 IX. výročný slovenský energetický kongres
Bratislava, Pálffyho palác, 24.–25. apríla 2012

R e g i s t r á c i a   a   p l a t o b n é   p o d m i e n k y

záväznosť prihlášky: Táto prihláška je záväzná, zastúpenie je možné bez ďalšieho poplatku.
potvrdenie registrácie: Po obdŕžaní Vašej prihlášky Vám zašleme potvrdenie a faktúru,
ktorá je splatná pred termínom konania kongresu.
storno: V prípade stornovania prihlášky účtujeme manipulačný
poplatok 50 EUR / 1 300 CZK (+ DPH 20 %).
Pri odhlásení v termíne do 14 dní pred začiatkom kongresu je splatný celý účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok na dvojdňový kongres: 395 EUR / 9 850 CZK (+ DPH 20 %).
Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na akciu, zborník a inú dokumentáciu,
občerstvenie (nápoje, obed) a sprievodné akcie podľa programu.

Špeciálny bonus pre účastníkov minuloročných kongresov: 60 EUR / 1 500 CZK
(+ DPH 20 %).

10% zľava pre 2 a viacej účastníkov z jednej firmy

Špeciálny účastnický poplatok pre akademickú a univerzitnú obec, pre neziskové organizácie a pre zamestnancov orgánov štátnej správy a samosprávy: 150 EUR / 3 700 CZK (+ DPH 20 %).

V prípade, že sa nemôžete kongresu zúčastniť, objednajte si dokumentáciu,
ktorej cena je 75 EUR / 1 850 CZK (+ DPH 20 %).
Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku, v prípade záujmu využite ponuky ubytovania prostredníctvom
organizátorov. Organizátori si vyhradzujú z naliehavých dôvodov prípadné zmeny programu kongresu.

E N • K O   2 0 1 2   –   OBLIGATORY REGISTRATION FORM

• SCHIZOPHRENIA OF THE EUROPEAN ENERGY SECTOR – RENEWABLES, NUCLEAR POWER,
SMART GRIDS… – CONFLICT OR PARTNERSHIP? •
9th Slovak Annual Congress on Power and Energy
April 24–25, 2012, Bratislava, Palffy Palace

R e g i s t r a t i o n   a n d   P a y m e n t   C o n d i t i o n s

Registration: This registration is legaly binding; substitution by another person is possible
without any extra fee.
Registration confirmation: After receiving your registration we will send you the confirmation
and the invoice with the value date before the date of congress performance.
Cancellation: In case of registration cancellation we ask for the handling charge 50 EUR (+ VAT 20 %). In case of cancellation less then 14 days before the date of congress we do not return any registration fee.

Registration fee for two-day congress: 395 EUR (+ VAT 20 %)
Registration fee includes the entrance to the congress, proceedings and other documentation,
refreshment (drinks, lunch) and associated social programme.

Special discount for the participants of the past EN•KO congresses: 60 EUR (+ VAT 20 %)

10% discount for 2 or more participants from one company

Special low registration fee for academic and university community, non-governmental organizations and state officials: 150 EUR (+ VAT 20 %).

In case you cannot participate on the congress, you can order the documentation
in the amount 75 EUR (+ VAT 20 %).
Accommodation is not included in registration fee, in case of interest you can ask congress administrators for accommodation
arrangement. If necessary, congress administrators reserve the right to make any programme changes.

Prosíme, vyplňte prihlášku starostlivo. Povinné polia sú vyznačené farbou.
Please fill in registration form carefully. All coloured fields are required.

BEZPEČNOSTNÝ KÓD:   znaky z obrázku opíšte do formulárového poľa
SAFETY CODE:   type the characters you see in the picture bellow

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

: company ⁄ organization
: VAT No.
: ID No.
: address
: fill in address for invoice sending (if different from address above)
: name
: surname
: position of duty
: phone No.
: e-mail
VYTLAČIŤ / PRINT