print programme

UTOROK 24. APRÍLA 2012 – DOPOLUDNIE | TUESDAY, APRIL 24, 2012 – MORNING8:45 

registrácia a výdaj kongresových materiálov | registration check-in, distribution of congress materials


9:30 

Ľuboš TOMÍK, Jiří MAREK,  predseda a podpredseda kongresu – úvodné slovo a otvorenie kongresu | Congress Chairman and Vice-Chairman – welcome address and Congress opening
9:45 

Chairman: Ľuboš TOMÍK, predseda kongresu | Congress Chairman


POŽIADAVKY EURÓPSKEJ ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY – POVOLENKY A UHLÍKOVÁ DAŇ | DISTRIBÚCIA A NOVÉ PONÍMANIE ENERGETIKY A TRHU | INTELIGENTNÉ SIETE – RIEŠENIE PRE VŠETKÝCH – VÝROBU, DISTRIBÚCIU AJ ZÁKAZNÍKOV

REQUIREMENTS OF EUROPEAN ENERGY LEGISLATION – EMISSIONS ALLOWANCES AND CARBON TAX | DISTRIBUTION AND NEW CONCEPTS OF ENERGY MARKETS | SMART GRIDS – SOLUTION FOR EVERYONE – PRODUCERS, DISTRIBUTION AND CUSTOMERS


Ján PETROVIČ, generálny riaditeľ Sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | General Director, Department of Energy, Ministry of Economy of the Slovak Republic


Antonio BUONDONNO, Head of Europe and Americas Business Development, Enel Infrastructure and Network Division, Rome


Andrej JURIS, predseda predstavenstva, ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava | Chairman of the Board of Directors, ZSE Distribúcia (Member of E.ON Group), Bratislava


Dušan ŠPELINA, Managing Consultant, Logica Czech Republic s.r.o., Praha


Karl GÖTZ, Head of Department Risk Management, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Munichzhrnutie moderátorom, riadená diskusia

moderator’s summary, facilitated discussion

spoločný obed

lunch break
UTOROK 24. APRÍLA 2012 – ODPOLUDNIE | TUESDAY, APRIL 24, 2012 – AFTERNOON12:45 

Chairman: Jiří MAREK, podpredseda kongresu | Congress Vice-Chairman


BLACK-OUT V STREDNEJ EURÓPE – FIKCIA ALEBO REÁLNA HROZBA | AKO SA BRÁNIŤ ZVÝŠENÝM PRIETOKOM ELEKTRINY A AKO POSILNIŤ BEZPEČNOSŤ DODÁVOK ELEKTRINY
prezentácie a panelová diskusia vedúcich predstaviteľov národných prenosových sústav Slovenska, Česka a Poľska

BLACK-OUT IN THE CENTRAL EUROPE – FICTION OR A REAL THREAT | HOW TO PREVENT INCREASED ELECTRICITY FLOWS, AND HOW TO ENHANCE THE SECURITY OF ELECTRICITY SUPPLY
presentations and panel discussion of the high representatives of the national transmission grid operators from Slovakia, Czech Republic and Poland

František PECHO, riaditeľ dispečingu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava | Director of Dispatch Centre, SEPS (Slovak transmission grid operator), Bratislava


Miroslav VRBA, člen představenstva, ČEPS, a.s., Praha | Member of the Board of Directors, ČEPS (Czech transmission grid operator), Prague


Konrad PURCHAŁA, Director, Market Development, Polskie Sieci Elektroenerge­tyczne Operator S.A., Konstancin Jeziornaprestávka

coffee break
14:35 

Chairman: Michal HUDEC, vydavateľ webového portálu energia.sk | publisher of web portal energia.sk


RIZIKÁ A PRÍNOSY RÔZNYCH ENERGETICKÝCH STRATÉGIÍ | ÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ | KONFLIKT ALEBO PARTNERSTVO?
prezentácie a panelová diskusia slovenských, českých, nemeckých a rakúskych expertov

RISKS AND BENEFITS OF THE VARIOUS ENERGY STRATEGIES | THE PRESENCE AND THE FUTURE | CONFLICT OR PARTNERSHIP?
presentations and panel discussion of experts from Slovakia, Czech Republic, Germany and Austria

Konstantin E. JACOBY, indpendent consultant (Energy – Eastern Europe), Germany


Kristián TAKÁČ, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | State Secretary, Ministry of Economy of the Slovak Republic


Stefan P. SCHLEICHER, Professor of Economics, Wegener Center for Climate and Global Change, University of Graz


Tomáš HÜNER, ppředseda dozorčích rad ČEPS, a.s. a OTE, a.s., Praha | Chairman of Supervisory Boards of ČEPS (Czech transmission grid operator) & OTE (Czech electricity and gas market operator), Prague


Pavol ŠIROKÝ, koordinátor klimatickej kampane, Greenpeace Slovensko | climate campaigner, Greenpeace Slovakia16:35 

Záverom prvého dňa kongresu sa uskutoční slávnostný akt, pri ktorom bude odovzdaná cena ENKO za celoživotný prínos energetike J. MIŠÁKOVI prvému predsedovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

At the end of the official Tuesday’s program, a ceremony will take place during which the ENKO award for the life time contribution to the energy field will be handed over to the first Chairman of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic Mr. Jozef MIŠÁK.
17:00 

SLÁVNOSTNÝ SPOLOČENSKÝ VEČER

FESTIVE SOCIAL EVENING


slávnostný spoločenský večer pri príležitosti kongresu prebehne v konferenčných priestoroch Pálffyho pláca

… hudba, špeciality slovenskej kuchyne, kvalitné vína a ďalšie prekvapenia …

Festive social evening on the congress occasion will be held in conference rooms of Pálffy Palace

… music, Slovak cuisine specialties, branded wines and other surprises …

STREDA 25. APRÍLA 2012 – DOPOLUDNIE | WEDNESDAY, APRIL 25, 2012 – MORNING9:00 

Chairman: František PECHO, riaditeľ dispečingu, SEPS, a.s. | Director of Dispatch Centre, SEPS


OBNOVITEĽNÉ ZDROJE - STRATÉGIA | BIOPLYN A GEOTERMÁLNY POTENCIÁL | KONKURENCIESCHOPNOSŤ TEPLÁRENSTVA A EKOLOGICKÉ DANE | NOVÉ ZDROJE - UPLATNIA SA AJ JADROVÉ TEPLÁRNE? | BUDÚCNOSŤ CIEN ELEKTRINY – POSTFUKUŠIMSKÝ SYNDRÓM | OPLATÍ SA NOVÉ INVESTÍCIE?

RENEWABLES – STRATEGY | BIOGAS AND GEOTHERMAL POTENTIAL | COMPETITIVENESS OF THE DISTRICT HEAT SUPPLY | WILL NUCLEAR HEATING UNITS FIND THEIR USE? | FUTURE OF ELECTRICITY PRICES – POST-FUKUSHIMA SYNDROME | WILL A NEW INVESTMENT BE WORTH IT?


Eugen BENČAT, konateľ, GEOSUN SK, s.r.o., Handlová | Managing Director, GEOSUN SK, Ltd, Handlová


Ján PIŠTA, riaditeľ sekcie Nákup a manažment portfólia, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Director, Purchase and Management of Portfolio, SSE (Central-Slovakia Power Co.), Žilina


Kamil BLAŽEK, partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Praha | Partner, Kinstellar, law firm, Prague Office


Jitka MATĚJKOVÁ, predstaviteľka študentského think-tanku, Vysoké učení technické v Brně | representative of the student´s think-tank, Brno University of Technology


Miroslav NOSÁL, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Tepláreň Košice, a.s., Košice | Chairman of the Board of Directors & CEO, Tepláreň Košice, a.s., (Košice district heat power plant)zhrnutie moderátorom, riadená diskusia

moderator’s summary, facilitated discussion

spoločný obed

lunch break
STREDA 25. APRÍLA 2012 – ODPOLUDNIE | WEDNESDAY, APRIL 25, 2012 – AFTERNOON13:00 

Chairman: Ľuboš TOMÍK, predseda kongresu | Congress Chairman


JADRO NA SLOVENSKU PO STRES TESTOCH | DOSTAVBA MOCHOVIEC | ODHADY BUDÚCEHO EURÓPSKEHO VÝVOJA | NOVÉ MALÉ AJ POKROČILÉ REAKTORY – HYBNÁ SILA TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA | JADRO VERZUS IDEOLOGICKÁ ENERGETIKA

SLOVAK NUCLEAR POWER AFTER THE STRESS TESTS | MOCHOVCE 3,4 COMPLETION | NEW NUCLEAR SOURCE IN SLOVAKIA IN THE VIEW OF THE EUROPEAN ENERGY FUTURE | NEW SMALL AND ADVACED REACTORS – THE DRIVING FORCE OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT | NUCLEAR ENERGY VERSUS “IDEOLOGICAL” ENERGY


Peter UHRÍK, generálny riaditeľ Sekcie hodnotenie bezpečnosti a kontrolných činností, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky | General Director, Department of Safety Evaluation and Inspection Activities, Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic


Jozef ZLATŇANSKÝ, manažér Útvaru nezávislého hodnotenia bezpečnosti, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava | Manager, Independent Department for Safety Evaluation, SE - Member of Enel group, Bratislava


Karl GÖTZ, Head of Department Risk Management, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Munich


Jean-Claude LEFEVRE, AREVA NP, Reactors & Services business group, Products & Technology business unit


Ivo KOUKLÍK, Vice-President, Rosatom Overseas, Moscow


Boris BARTALSKÝ, riaditeľ, Ludovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica | Director, Ludovika Energy, Ltd., Banská Bystrica


Ladislav NOVÝ, zástupca vedúceho úseku Jaderná energetika, ZAT, a.s., Příbram | Deputy Director, Nuclear Power, ZAT jsc., Příbramzhrnutie moderátorom a riadená diskusia

moderator’s summary and facilitated discussion


ukončenie kongresu

congress ending


print programme